Όροι χρήσης

 

Εισαγωγή
O ιστότοπος www.boxofwishes.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο “ηλεκτρονικό κατάστημα” ή “ιστότοπος”) που δημιούργησε και λειτουργεί η επιχείρηση με την επωνυμία BOXOFWISHES. LTD., που εδρεύει στη Sofia, Bulgaria και εκπροσωπείται νόμιμα, με UICBG 204717567, και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας [email protected], (στο εξής χάριν συντομίας η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ).

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα boxofwishes.gr το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.boxofwishes.gr.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ι. Ορισμοί

Για τους σκοπούς των Όρων Χρήσης οι κάτωθι λέξεις και εκφράσεις θα ορίζονται ως κατωτέρω προβλέπεται:

 1. «Επιχείρηση ή Εταιρεία» νοείται η Εταιρεία στην οποία ανήκει η ιστοσελίδα και την διαχειρίζεται. Ήτοι η επιχείρηση (όπως και στους όρους πώλησης) με την επωνυμία BOXOFWISHES. LTD., που εδρεύει στη Sofia, Bulgaria και εκπροσωπείται νόμιμα, με UICBG 204717567, και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας [email protected], (στο εξής χάριν συντομίας η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ).
 2. «Προϊόν» ή «Εμπόρευμα» νοείται το προϊόν ή εμπόρευμα και εν γένει παν κινητό πράγμα του οποίου τα ουσιώδη χαρακτηριστικά αναφέρονται στο οικείο σημείο της «Ιστοσελίδας» και έχει επιλεχθεί από τον Πελάτη προς αγορά.
 3. «Χρήστης» νοείται παν εγγεγραμμένο πρόσωπο που αποδεχόμενο τους όρους χρήσης περιηγείται στην «Ιστοσελίδα».
 4. «Αγοραστής» νοείται ο Εγγεγραμμένος χρήστης που έχει αποδεχτεί τους γενικούς όρους πωλήσεως και κώδικα συμπεριφοράς της «Ιστοσελίδας» και συμβάλλεται με την Εταιρεία με έγκυρη σύμβαση πωλήσεως.
 5. «Ιστοσελίδα» ή «Διαδικτυακός τόπος» ή «gr» σημαίνει τον διαδικτυακό τόπο που φιλοξενείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση

www.boxofwishes.gr

 1. «Μήνυμα Επιβεβαίωσης» σημαίνει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δυνάμει του οποίου η Εταιρεία επιβεβαιώνει την περιέλευση σε αυτή της προτάσεως του Αγοραστή.
 2. «Μήνυμα Αποδοχής» νοείται το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δυνάμει του οποίου η Εταιρεία αποδέχεται την πρόταση του Αγοραστή για την αγορά κάποιου Προϊόντος.
 3. «Παραγγελία» είναι το σύνολο των ενεργειών του Εγγεγραμμένου χρήστη για την υποβολή προς την Επιχείρηση πρότασης προς κατάρτιση συμβάσεως. Ειδικότερα οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν σωρευτικά την επιλογή του Προϊόντος, την τοποθέτησή του στο καλάθι αγορών, και την υποβολή της φόρμας οριστικοποίησης.
 4. «Τίμημα» είναι το ποσό σε ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο Προϊόν. Το τίμημα εκάστου προϊόντος εμφανίζεται στο οικείο σημείο της «Ιστοσελίδας». Γίνεται μνεία ότι στο τίμημα δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ και τα έξοδα αποστολής.
 5. «Ηλεκτρονική διεύθυνση Εταιρείας» νοείται η [email protected]
 6. «Μεταφορέας» νοείται πάσα μεταφορική ή ταχυδρομική Εταιρεία ή Εταιρεία παροχής υπηρεσιών courier που μεταφέρει τα προϊόντα.
 7. «Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τον Αγοραστή» νοείται πάν πρόσωπο με προφορική ή έγγραφη εντολή από τον Αγοραστή το οποίο αναλαμβάνει να παραλάβει το προϊόν στην φυσική εξουσία και νομή του Αγοραστή ή να το παραδώσει στον Μεταφορέα.
 8. «Ιδιοκατασκευή» νοείται παν προϊόν στο πλαίσιο των παραγόμενων και εμπορευόμενων κινητών πραγμάτων από την Εταιρεία, το οποίο παράγεται από την Εταιρεία κατόπιν παραγγελίας και θέσεως συγκεκριμένων προδιαγραφών δοθέντων από τον Αγοραστή

ΙΙ. ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

1. Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας.

1.1. Ο εκάστοτε επισκέπτης της ιστοσελίδας, ο οποίος για τις ανάγκες των παρόντων όρων  χρήσης  καλείται χρήστης(στο εξής καλούμενος για συντομία επισκέπτης ή/και χρήστης ή πελάτης αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία προϊόντων και υπηρεσιών), αποδέχεται ότι με μόνη την περιήγησή του σε αυτόν το  διαδικτυακό χώρο, συναινεί με το περιεχόμενο των όρων χρήσης που διέπουν τη λειτουργία του, τους οποίους δηλώνει ότι ανέγνωσε, κατενόησε και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, χωρίς εξαίρεση. Περαιτέρω, ο χρήστης δηλώνει ότι κάθε φορά που περιηγείται στον παρόντα διαδικτυακό χώρο θα λαμβάνει γνώση των όρων χρήσης και πιθανών μελλοντικών  προσθηκών ή/και τροποποιήσεων αυτών και συναινεί με αυτούς με μόνη τη χρήση του διαδικτυακού χώρου άλλως σε περίπτωση διαφωνίας καλείται να μην συνεχίζει την περιήγηση και να εξέλθει της ιστοσελίδας μας. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

1.2. Ρητώς ορίζεται ότι ο  χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, να είναι ενήλικος και να έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για την ψευδή δήλωση του χρήση περί των ανωτέρω καθώς δεν μπορεί να ελέγξει τέτοια προσωπικά στοιχεία και δεδομένα.

1.3. Αυτόματη συλλογή. Οι διακομιστές μας αναγνωρίζουν αυτόματα τα domain names των επισκεπτών-χρηστών και τις διευθύνσεις IP (ο αριθμός που αποδίδεται σε υπολογιστές στο Internet). Καμία προσωπική πληροφορία σας δεν αποκαλύπτεται με αυτή τη διαδικασία. Η ιστοσελίδα μπορεί επίσης να συλλέξει ανώνυμα “δεδομένα κίνησης” τα οποία δεν σας προσδιορίζουν προσωπικά, αλλά αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για σκοπούς marketing ή για τη βελτίωση των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε.

1.4. Ρητώς συμφωνείται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες ο χρήστης θα επιλέξει  να κάνει χρήση συγκεκριμένης κατηγορίας από τον διαδικτυακό τόπο, (όπως π.χ. να συμπληρώσει τη φόρμα επικοινωνίας ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας), θα απαιτηθεί να συμπληρώσει ορισμένα στοιχεία που θα του ζητηθούν.

1.5. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ενημέρωσης σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο της ιστοσελίδας μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας ή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης  [email protected] .

2.Τροποποιήσεις όρων χρήσεως και πολιτικής απορρήτου.
Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τόσο κατά τη δομή όσο και κατά το περιεχόμενο την ιστοσελίδα όπως π.χ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά με την προσθήκη, κατάργηση ή / και τροποποίηση κάποιας κατηγορίας, ενότητας, εφαρμογής, λογισμικού  κ.λπ. , ή με την κατάργηση του συνόλου αυτής, καθώς και να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών της, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο. Αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα, ανάλογα με την επιλογή του χρήστη, σύμφωνα με τους γενικούς όρους πωλήσεως –κανόνες συμπεριφοράς και κατ΄εξαίρεση κατά την απόλυτη επιλογή και διάκριση της Επιχείρησης βάσει επιπρόσθετων ειδικών όρων πωλήσεως.

3.Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα – περιορισμός ευθύνης.
3.1. H Επιχείρηση δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα σε ότι αφορά την ταυτότητα της Επιχείρησης, όσο και τις παρεχόμενες μέσω της ιστοσελίδας συναλλαγές. Η Επιχείρηση στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Ο χρήστης δέχεται ότι  κάθε φορά με  μόνη την περιήγησή του έχει ενημερωθεί για πιθανές τροποποιήσεις λειτουργίας της ιστοσελίδας καθώς και πιθανές αντίστοιχες τροποποιήσεις σχετικών όρων χρήσης και υποχρεούται σε κάθε περίπτωση  να λαμβάνει γνώση αυτών, κάθε φορά κατά την περιήγησή του.

3.2. Η Επιχείρηση στα πλαίσια των συναλλαγών της από την ιστοσελίδα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στην ιστοσελίδα , αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο χρήστη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους χρήστες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Η Εταιρεία παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Ωστόσο δέον, να ληφθεί υπόψη από τον χρήστη ότι οι χρωματικές αποχρώσεις και η υφή των χρωμάτων που αποτυπώνονται στα εμπορεύματα ενδεχομένως να έχουν κάποια απόκλιση από την πραγματικά απεικονιζόμενη στο τελικό προϊόν. Επισημαίνεται δε, ότι η Επιχείρηση καίτοι λαμβάνει όλα τα προσήκοντα μέτρα προστασίας δεν ευθύνεται σε περίπτωση που τρίτο πρόσωπο εισέλθει παρανόμως στην ιστοσελίδα (hacking) ή διεισδύοντας κακόβουλο λογισμικό ή malware ή ιούς και υποκλέψει προσωπικά στοιχεία χρηστών.

3.3. Οι αναγραφόμενες τιμές που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα δύναται να αλλάξουν άνευ προειδοποιήσεως και σε καμία περίπτωση δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής και το αναλογούν ΦΠΑ ή τα τέλη εκτελωνισμού, τα οποία εκτιμώνται κατά περίπτωση ανάλογα με τον τόπο αποστολής του εκάστοτε προϊόντος.

Η τιμή αγοράς της παραγγελίας ενός προϊόντος οριστικοποιείται με την πλήρη και οριστική άνευ επιφυλάξεως καταχώρηση της παραγγελίας στην ιστοσελίδα και με την απαραίτητη προϋπόθεση καταβολής του ορισθέντος τιμήματος πώλησης εις πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της παραγγελίας στο σύνολο της .

3.4. Σε καμία περίπτωση η Επιχείρηση  δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί χρήστης ή Επισκέπτης της ιστοσελίδας ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

4.Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.
4.1. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων της αρχιτεκτονικής δομής της, της μεθοδολογίας της, και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λπ. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και του σχεδιαστή/τεχνίτη/δημιουργού των προς πώληση εμπορευμάτων των οποίων η Επιχείρηση έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία της ιστοσελίδας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του εγχώριου δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

4.2. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Επιχείρησης ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα boxofwishes.gr ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Επιχείρησης ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Επιχείρησης ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση τους στην ιστοσελίδα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο της ιστοσελίδας.

5.Ευθύνη χρήστη – Υποχρεώσεις της επιχείρησης.
Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος –ιστοσελίδας όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειας του συστήματος ή του δικτύου της βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας της Επιχείρησης ή τρίτων γεννά αστικές και ποινικές ευθύνες.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται οι κάτωθι απαγορευμένες χρήσεις:

i. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή υποκλοπή μετάδοσης με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών και τα προσωπικά δεδομένα οιουδήποτε προσώπου, καθώς και οποιουδήποτε πορνογραφικού περιεχομένου.

ii. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας , προσβάλλουν ή καθυβρίζουν πρόσωπα ή θρησκεύματα, εκδηλώνουν παράνομες ή ρατσιστικές ή σεξιστικές διακρίσεις αναφορικά με το φύλο, την εθνική καταγωγή, θρησκευτικές πεποιθήσεις, χρώμα κ.λπ.

iii. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή υποκλοπή ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται με συμφωνίες εμπιστευτικότητας), καθώς και η αποστολή ανεπιθύμητων e-mails, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τις προσφορές ή διαφημίσεις για προϊόντα ή υπηρεσίες, χωρίς την έγγραφη έγκριση της Επιχείρησης.

iv. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση, χρήση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, βιομηχανική ιδιοκτησία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους.

v. Αποστολή, διάδοση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή ή την πρόκληση βλάβης ή την καταστροφή της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή του εξοπλισμού (tablets, κινητών, Η/Υ κλπ).

vi. Η δόλια ή εξ’ αμελείας παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων καθώς και η παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.

vii. Η υποκλοπή ή συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες, καθώς και η πρόσβαση σε περιεχόμενο ή δεδομένα που δεν προορίζονται για τον χρήστη καθώς και η υποκλοπή προσωπικών στοιχείων τρίτων ή στοιχείων που αφορούν την λειτουργία της ιστοσελίδας και της Επιχείρησης.

viii. Η απόπειρα οιασδήποτε διερεύνησης, σάρωσης, ή ελέγχου της ευπάθειας του δικτυακού τόπου, ή οποιοδήποτε συναφές σύστημα ή δίκτυο, ή η παραβίαση των μέτρων ασφαλείας ή ελέγχου ταυτότητας καθώς και η οιαδήποτε απόπειρα αντιγραφής ή παραποίησης των κωδίκων, της αρχιτεκτονικής της ιστοσελίδας καθώς και των χρησιμοποιούμενων από αυτήν λογισμικών προγραμμάτων/εφαρμογών.

ix. Η οιαδήποτε παρέμβαση μέσω της ιστοσελίδας σε οποιονδήποτε χρήστη, host, ή δίκτυο, (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό), μέσω της υποβολής ενός κακόβουλου, λογισμικού στην ιστοσελίδα, “spamming”, “βομβαρδισμό mail,” “hacking” ή“cracking”ή εν γένει επέμβαση σε συσκευή ή λογισμικό τρίτου ή της ιστοσελίδας ή χρήστη αυτής.

x. Η ανάρτηση κακόβουλων, δυσφημιστικών ή συκοφαντικών σχολίων ή χαρακτηρισμών που ξεφεύγουν της ευπρέπειας και της νομιμότητας.

xi. Απαγορεύεται ρητά η οιαδήποτε αθέμιτη αντιγραφή , αποτύπωση, χρήση ή αποκάλυψη σε τρίτον (μη συνεργαζόμενο με την ιστοσελίδα) των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, καθώς και των στοιχείων και επαγγελματικών προγραμμάτων απόρρητων ή μη της ιστοσελίδας, και εν γένει στο σύνολο ή τμήματος του πληροφοριακού συστήματος ή στοιχείων που μεταδίδονται με συστήματα τηλεπικοινωνιών της ιστοσελίδας, παραβιάζοντας απαγορεύσεις ή μέτρα ασφαλείας που έχει η Επιχείρηση και η ιστοσελίδα, ή παρεμβαίνει σε αυτά ώστε να πληροφορηθεί το περιεχόμενο των ανωτέρω.

Εφόσον διαπιστωθεί τοιαύτη παραβίαση των ανωτέρω προϋποθέσεων η ιστοσελίδα δύναται με εντολή που δίδεται με το παρόν από την Εταιρεία -που τυγχάνει ανέκκλητη καθώς εξυπηρετεί και τα συμφέροντα της Επιχείρησης που διαχειρίζεται και τυγχάνει ιδιοκτήτρια της ιστοσελίδας- να δημοσιοποιήσει και να καταγγείλει τα στοιχεία του χρήστη και να τα αποστείλει στο θιγόμενο πρόσωπο και στις αρμόδιες διωκτικές και όχι μόνο Αρχές και να αναφέρει το παράνομο των πράξεων του, καθώς και να μπλοκάρει την είσοδο στην ιστοσελίδα από τον εν λόγω χρήστη και την συγκεκριμένη ΙΡ που χρησιμοποιεί στο διηνεκές. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει υβριστικά ή προσβλητικά και πέραν της ευπρέπειας σχόλια των χρηστών από την ιστοσελίδα, καθώς και όσα στοιχεία κρίνει ότι αντίκεινται στις διατάξεις των ειδικών ποινικών νόμων, του ποινικού κώδικα και των διεθνών συμβάσεων, κυρίως δε σχολίων ρατσιστικού περιεχομένου.

6.Περιορισμένη άδεια χρήσεως.
Η ιστοσελίδα, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στον χρήστη ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου της ιστοσελίδας και των στοιχείων της και υπόκειται στους ακόλουθους ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά περιορισμούς:

Ο χρήστης: (1) πρέπει να διατηρεί σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορεί να τροποποιήσει την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγει ή να παρουσιάσει δημοσίως, ή να διανείμει ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

7.Περιοχές ιστοσελίδας πέραν του ελέγχου της επιχειρήσεως.

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτήν σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων, διαφημιζόμενων και φιλοξενούμενων στην ιστοσελίδα επιχειρήσεων κ.λπ. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Επιχείρησης και συνεπώς δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα κατά μείζονα λόγο δεν εγγυάται ούτε δύναται να διασφαλίσει την πολιτικές απορρήτου αυτών ή την ασφαλή σύνδεση με αυτούς. Η Επιχείρηση παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στην ιστοσελίδα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης αυτής. Η   χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη ή χρήστη και το γεγονός ότι εμφανίζονται  στην ιστοσελίδα δεν υποδηλώνει ότι η Επιχείρηση εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους. Ο χρήστης δύναται να εισέρχεται στους συνδέσμους αυτούς με δική του και μόνον ευθύνη και κίνδυνο και οφείλει να εξετάσει τους όρους χρήσεις και τις πολιτικές απορρήτου αυτών. Τυχόν χορήγηση προσωπικών στοιχείων του χρήστη στους εν λόγω συνδέσμους θα γίνονται με αποκλειστικά και μόνο δική του ευθύνη και δεν υπάρχει καμία ευθύνη ή σχέση της Επιχείρησης με αυτά. Κατά μείζονα λόγο τα χρησιμοποιούμενα από τις τρίτες αυτές ιστοσελίδες (links) cookies δεν τελούν υπό τον έλεγχο της ιστοσελίδας και η αποδοχή των από μέρους του χρήστη ή επισκέπτη δεν συνίσταται σε καμία περίπτωση από την Επιχείρηση.

8.Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

H Επιχείρηση δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των χρηστών και εν δυνάμει πελατών-αγοραστών της. Η ιστοσελίδα είναι απλή στη χρήση της ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες ανάγκες της πολιτικής της Επιχείρησης. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή των χρηστών οφείλουν να παρέχουν τις απαραίτητες και συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν τα πωλούμενα προϊόντα, τις παραγγελίες και τον τόπο αποστολής, τα πραγματικά στοιχεία του συναλλασσόμενου χρήστη στο πλαίσιο της διαφάνειας των συναλλαγών και της νομιμότητας.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα, τη χρήση αυτών των δεδομένων από την Επιχείρηση και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά δεδομένα του χρήστη ή αγοραστή, τα οποία ο ίδιος μας τα παρέχει  κατά τη διάρκεια των παραγγελιών του στην παρούσα ιστοσελίδα.

III. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.Γενικά
Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από την τελευταία ώστε οι χρήστες της να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με την Επιχείρηση, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγει η ιστοσελίδα έχουν ως κύριο σκοπό να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητάς της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν τις συναλλαγές με την εταιρεία. Η ιστοσελίδα δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με αυτήν τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες/αγοραστές/επισκέπτες της .

2.Συγκέντρωση πληροφοριών

Το boxofwishes.gr σχεδίασε την ιστοσελίδα του έτσι ώστε οι χρήστες του να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, να μας παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόν(τα), να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας και/ή να στείλουν e-mail στο [email protected] ή να εγγραφούν στις ιστοσελίδες κοινωνικής  δικτύωσης της Επιχείρησης και του νόμιμου εκπροσώπου της.

3. Χρήση πληροφοριών

Το boxofwishes.gr συλλέγει τέσσερις τύπους πληροφοριών σχετικά με τους Χρήστες:

(i) στοιχεία που ο χρήστης δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης-«Αγοραστής»,

(ii) στοιχεία που ο χρήστης δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από το boxofwishes.gr,

(iii) στοιχεία που ο χρήστης δίνει σε συμμετοχές διαγωνισμών που πραγματοποιούνται κατά καιρούς,

(iv) στοιχεία που ο χρήστης δίνει κατά τη σύνδεσή του μέσω άλλης πλατφόρμας (εφαρμογές iOs, Android, Facebook, Google).

Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας επικοινωνίας ή/και παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο σας, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας καθώς και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση στοιχεία για την πληρωμή του τιμήματος. Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής – παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με την προσφορά που έχετε ζητήσει.

Το boxofwishes.gr κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με (i) την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας, (ii) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του Αγοραστή σε κάθε αναγκαία περίπτωση, (iii) για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από την ιστοσελίδα (iv) ειδικές προσφορές της ιστοσελίδας, (v) παραλαβή δώρων μετά από κλήρωση διαγωνισμού. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνία από το boxofwishes.gr στέλνοντας το αίτημα σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] .

4. Πρόσβαση στις πληροφορίες

Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. Η χρήση πιστωτικής κάρτας, για την χρέωση της οποίας χρειάζονται στοιχεία ταυτοποίησης του νόμιμου κατόχου της, διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του Αγοραστή παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα της ιστοσελίδας και της Επιχείρησης. Η εκ μέρους σας γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους χειριστές του boxofwishes.gr για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η ιστοσελίδα απαιτεί από τους χειριστές του και τους συντηρητές της να παρέχουν στους Χρήστες-πελάτες της το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Σε καμία άλλη περίπτωση το boxofwishes.gr δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού ή στις προβλεπόμενες περιπτώσεις του άρθρου 5 του παρόντος. Ωστόσο, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή βάση δικαστικής απόφασης, η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία έχουν συλλεχθεί online χωρίς την εκ μέρους σας πρότερη συναίνεση (για παράδειγμα σε περίπτωση δικαστικής απόφασης) καθώς και όταν απαιτείται για την προστασία και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή των δικαιωμάτων των «Χρηστών» της «Ιστοσελίδας». Η Εταιρεία θα ενεργεί κάτω από επείγουσες περιστάσεις για να προστατεύσει την ασφάλεια του κοινού ή των «Χρηστών» της ιστοσελίδας κυρίως δε των προσωπικών τους δεδομένων.

Δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε τις προσωπικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες σε μη νομιμοποιούμενους προς τούτο τρίτους, εκτός από αυτούς που χρησιμοποιούμε για να διευκολυνθεί η λειτουργία του site μας, όπως την εταιρεία που φιλοξενεί την ιστοσελίδα και το πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αλληλογραφία.

Επισημαίνεται ότι η Επιχείρηση μπορεί και θα χρησιμοποιεί ανώνυμες πληροφορίες για την ανάλυση της κυκλοφορίας της ιστοσελίδας. Επιπλέον, η Επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει ανώνυμα τις διευθύνσεις IP για να διαγνώσει προβλήματα με το server της, για να διαχειριστεί την ιστοσελίδα, ή για να εμφανίσει το περιεχόμενο της σύμφωνα με τις προτιμήσεις των χρηστών.  Τονίζεται δε, ότι τα στοιχεία κυκλοφορίας και συναλλαγών θα είναι δυνατόν να γνωστοποιηθούν στους επιχειρηματικούς εταίρους και τους διαφημιστές, μόνο σε συνολική και ανώνυμη βάση.

ΧΟΡΗΓΟΙ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΣ

Επισημαίνεται ότι οι χορηγοί και διαφημιζόμενες εταιρείες ή πρόσωπα στην ιστοσελίδα θα έχουν πρόσβαση στις εμφανίσεις και στα δεδομένα των κλικ σας, όσον αφορά το κομμάτι του marketing τους. Προσωπικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες δεν θα αποκαλυφθούν από εμάς.

5.Cookies

Το boxofwishes.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών  του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, tablet, κινητό και εν γένει συσκευή του χρήστη μέσω της οποίας συνδέεται στο διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα. Επιτρέπουν σε ιστοσελίδες όπως το boxofwishes.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας. Μας βοηθούν να μάθουμε ποιες περιοχές της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες και ποιες περιοχές χρειάζονται βελτίωση.  Μπορεί ο εκάστοτε χρήστης ή επισκέπτης να επιλέξει να απενεργοποιήσει τα cookies μέσω του browser του ή με ανεξάρτητα προγράμματα διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Πρέπει να έχει όμως υπόψη του ότι τα cookies είναι αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα www.boxofwishes.gr και επομένως αν επιλέξει να απενεργοποιήσει αυτή τη λειτουργία, η εμπειρία του στην ιστοσελίδα μπορεί να είναι μειωμένη και κάποιες λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν όπως προορίζονται.

Προσφορές ή διαφημίσεις που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μπορεί να περιέχουν cookies. Η Επιχείρηση δεν έχει πρόσβαση ή έλεγχο σε πληροφορίες που συλλέγονται από εξωτερικούς διαφημιστές στην ιστοσελίδα.

6.Διόρθωση –Τροποποίηση – Διαγραφή πληροφοριών
Το boxofwishes.gr επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομίσει στην ιστοσελίδα. Εάν επιλέξει ο χρήστης να διαγράψει μια πληροφορία, η ιστοσελίδα θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία της άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη η ιστοσελίδα θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με την Εταιρεία μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας www.boxofwishes.gr ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών μπορεί να γίνει επίσης μέσω του σελίδας εγγραφής της ιστοσελίδας. Ο χρήστης οφείλει να λάβει υπόψη του ότι η Επιχείρηση θα κάνει ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσει τα προσωπικά του δεδομένα, αλλά η προστασία των κωδικών πρόσβασης του στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από τον ίδιο.

7.Ασφάλεια συναλλαγών
Η ιστοσελίδα δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της. Η Επιχείρηση έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες γνωστοποιούν- προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή, βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Η σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Επισημαίνεται δε, ότι η Επιχείρηση δεν ευθύνεται σε περίπτωση που τρίτο πρόσωπο εισέλθει παρανόμως στην ιστοσελίδα (hacking) ή διεισδύοντας κακόβουλο λογισμικό ή malware ή ιούς και να υποκλέψει προσωπικά στοιχεία χρηστών.

ΙV. ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η ιστοσελίδα θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει το περιεχόμενο της , και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες και θα ανανεώνει και τη παρούσα πολιτική της. Η Επιχείρηση συστήνει στους χρήστες-επισκέπτες να μελετούν τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

V. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ρητά ορίζεται ότι  κάθε καθολικός ή ειδικός διάδοχος της Επιχείρησης ως διαχειριστής της ιστοσελίδας ή ακόμα τμήματος αυτής θα έχει πρόσβαση στις συλλεχθείσες από την ιστοσελίδα καταχωρημένες πληροφορίες.

VI. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα boxofwishes.gr αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.