Πληρωμές

Ρητά ορίζεται στους παρόντες όρους ότι με την επιβεβαίωση της παραγγελίας από τον αγοραστή σε περίπτωση ιδιοκατασκευής αλλά και με την εντολή παραγγελίας από τα προϊόντα που είναι ήδη αναρτημένα στην ιστοσελίδα με την ταυτόχρονη επιλογή μεταφορέα, θα αποστέλλεται από την Εταιρεία e-mail στην ορισθείσα από τον αγοραστή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία θα ορίζεται το τίμημα του προϊόντος μετά των αναλογούντων φόρων και τελών. Εξαιρούνται τα τυχόν τέλη εκτελωνισμού για τα οποία ο αγοραστής οφείλει να ενημερωθεί από μόνος του. Αν προβεί σε οιοδήποτε τέτοιο υπολογισμό αυτό η Εταιρεία θα είναι ενδεικτικός και κατά προσέγγιση, δοθέντος ότι δεν μπορεί να γνωρίζει η Εταιρεία η φορολογική/τελωνειακή πολιτική απάντων των κρατών. Επίσης θα αποστέλλονται και οι τραπεζικοί λογαριασμοί της Εταιρείας που θα γίνεται η καταβολή των ορισθέντων χρημάτων, ή μέσω υπηρεσιών Pay Pal ή πιστωτικής κάρτας.

Με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί και εξοφληθεί πλήρως και ολοσχερώς το τίμημα τότε το προϊόν προετοιμάζεται για παραγωγή και αποστολή στον αγοραστή. Τμηματική ή μερική ή έναντι καταβολή δεν μπορεί να γίνει δεκτή και δεν συντελείται η διαδικασία πώλησης, παραγωγής και αποστολής του οιουδήποτε εμπορεύματος.

Η σύμβαση πώλησης καταρτίζεται μόνον με την οριστικοποίηση της παραγγελίας και σωρευτικώς με την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος από τον εκάστοτε αγοραστή και έως τότε δεν γεννιέται καμία απολύτως υποχρέωση της πωλήτριας Εταιρείας.

Ο αγοραστής υποχρεούται να αποτυπώνει στην αιτιολογία κατάθεσης μέσω τραπεζικού λογαριασμού τον αριθμό παραγγελίας ώστε να ταυτοποιείται η συναλλαγή του, άλλως δεν μπορεί να προχωρήσει η παραγγελία και παραγωγή του προϊόντος και η εταιρεία δεν υποχρεούται να αναζητήσει τον αγοραστή, ούτε να αναλάβει την οιαδήποτε υποχρέωση.

 

(Ενδεικτικά αναφέρεται ο κάτωθι τραπεζικός λογαριασμός:

 

 

Μέσω υπηρεσιών Pay Pal:

Το Pay Pal είναι ο ιστότοπος που συνδέει με ασφάλεια αγοραστές και πωλητές σε όλο τον κόσμο. Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθείστε τον σύνδεσμο:  https://www.paypal.com/gr/webapps/mpp/home)