Αποστολές

Αποστολές παραγγελιών  γίνονται σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. καθώς και σε προορισμούς εκτός ευρωπαϊκής ζώνης, εντός 30 ημερών υπό τις σωρευτικές προϋποθέσεις εξόφλησης του τιμήματος και την οριστικοποίησης της παραγγελίας. Εφόσον κάποιο εκ των δύο γεγονότων λάβει χώρα μεταγενεστέρως η τριαντακονταήμερη προθεσμία άρχεται από το τελευταίο χρονικά γεγονός.

Οι παραγγελίες αποστέλλονται και παραδίδονται στη υποδειχθείσα διεύθυνση από τον αγοραστή. Η πώληση και μεταφορά των προϊόντων θα γίνεται με τον χαρακτηρισμό exworks  σύμφωνα με τους INCOTERMS του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE- ICC) .

Ο αγοραστής οφείλει να επιλέξει τον μεταφορέα  επιλογής του. Η τυχόν σύσταση μεταφορέα  από την Εταιρεία δεν συνιστά δέσμευση ή ανάληψη  οιασδήποτε ευθύνης της,  αναφορικά με την αξιοπιστία ή την αποτελεσματικότητα του μεταφορέα. Κατά μείζονα λόγο δεν συνεπάγεται την οιαδήποτε ανάληψη ευθύνης της Εταιρείας για την μεταφορά και των κινδύνων αυτής.

Η επιλογή του μεταφορέα , το είδος της μεταφοράς και η επιλογή του  χαρακτηρισμού ως εύθραυστου δέματος καθώς και η τυχόν ασφάλιση του είναι επιλογή του παραλήπτη. Η Εταιρεία συνιστά στον αγοραστή να επισημαίνει ότι το προϊόν είναι εύθραυστο ώστε να αποτρέπονται τυχόν φθορές κατά την μεταφορά ή κακομεταχείριση του δέματος. Επίσης το κόστος αποστολής ως και τα τυχόν τέλη εκτελωνισμού ή σχετικών φόρων επιβαρύνουν τον αγοραστή. Η Εταιρεία δεν μπορεί να κάνει έναν ενδεικτικό υπολογισμό των τυχόν τελών εκτελωνισμού για τα προϊόντα που αποστέλλονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα προϊόντα ταξιδεύουν πάντα με κίνδυνο και ευθύνη του αγοραστή. Η Εταιρεία εγγυάται την σωστή συσκευασία και, δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε απώλεια δεμάτων ή καταστροφή προϊόντων κατά τη μεταφορά, καθώς αυτά ανάγονται στην σφαίρα ευθύνης του μεταφορέα. Ο αγοραστής μπορεί με δική του επιβάρυνση να ασφαλίσει την μεταφορά του πωληθέντος προϊόντος σε συνεννόηση με τον μεταφορέα  που επιλέγει.  Σε περιπτώσεις απώλειας ή καταστροφής, την ευθύνη για αποζημίωση φέρει η μεταφορική εταιρία η οποία ανέλαβε τη μεταφορά και επ’ ουδενί η Εταιρεία.

Η Εταιρεία δύναται να αποστέλλει το σχετικό φορολογικό παραστατικό πώλησης και το δελτίο παράδοσης του εμπορεύματος, μέσω του μεταφορέα, στην δηλωθείσα διεύθυνση του αγοραστή.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση μιας παραγγελίας, οι οποίες οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της ή οφείλονται σε ανωτέρα βία. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι απεργίες, μπλόκα, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών, προβλήματα μεταφοράς, περιορισμοί πρώτων υλών ή εισαγωγών –εξαγωγών, προβλήματα παραγωγής, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Στις περιπτώσεις αυτές καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που διαρκεί το περιστατικό της ανωτέρας βίας αναστέλλεται η αποστολή των παραγγελιών.